Kursbeskrivelse for Regelverket og fastlegekontoret

Læringsmål

Modul 1

Rammene for fastlegeordningen

 • Angi hvilke fem nivå av regelverk som regulerer fastlegeordningen
 • Angi hvilke lover, forskrifter og avtaler som er sentrale
 • Begrunne hvorfor så mye av fastlegeordningen reguleres av avtaler

 

Fastlegeforskriften

 • Angi hvilken del av fastlegevirksomheten som reguleres av fastlegeforskriften
 • Angi hva som er kommunens og hva som er legens ansvar
 • Angi hva som gir rett til fritak fra legevakt
 • Angi når legen har rett til å flytte en pasient fra listen
 • Angi hva som er minimal og maksimal listestørrelse

Normaltariffen

 • Være klar over hva Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, "Normaltariffen" regulerer
 • Vite at forskriften forhandles og endres hvert år
 • Være klar over at summer til blant annet utdanningsfondene og SOP avsettes her
 • Kjenne til normaltariffens kommentarutgave og kunne benytte denne som verktøy i hverdagen

Rammeavtalen

 • Beskrive hva som reguleres av rammeavtalen
 • Angi hva som er henholdsvis kommunens og legens oppgaver og plikter

Statsavtalen

 • Være kjent med at statsavtalen regulerer økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen:
  • Angi hvordan basistilskuddet beregnes
  • Angi når en lukket pasientliste åpnes igjen
  • Angi på hvilket grunnlag fastleger kan kreve honorar
  • Angi hvilke minstekrav som stilles til IKT-systemer på legekontor

Særavtalen

Være kjent med at særavtalen gjelder ansatte leger i kommunale og interkommunale virksomheter

 • Angi hvordan særavtalen gir fritak fra arbeidsmiljøloven
 • Vite at vaktbelastning og vaktlengde reguleres i særavtalen
 • At lønn og praksiskompensasjon reguleres i særavtalen

Lokale avtaler

 • Være kjent med at legen må inngå en individuell avtale med kommunen før oppstart av fastlegepraksis
 • Være kjent med at lokale avtaler mellom fastlegen og kommunen i hovedsak skal følge i hovedsak skal følge rammeavtalen, men at man på enkelte områder kan avtale andre betingelser

Egne avtaler

 • Kjenne til at det finnes en rekke avtaler som legen inngår som del av fastlegedriften

Modul 2

Kjøp og salg av praksis

 • Beskrive hvordan kjøp og salg av praksis reguleres
  • Hvilken avtale regulerer kjøp og salg
  • Hvem har ansvar for å utlyse fastlegehjemler
  • Hvilke hjelpemidler ved kjøp og salg av praksis ligger hos legeforeningen.no
  • Hvilken funksjon har Nasjonal nemnd for praksisoverdragelser

Avtaler om deleliste

 • Å kunne angi:
  • Hva er en deleliste
  • Hvem har rett til deleliste
  • Hva er Legeforeningens mønsteravtale for deleliste

Avtaler om gruppepraksis

 • Angi hva er en gruppepraksisavtale er

Svangerskap

 • Kjenne til gravide legers rett til fritak fra legevakt
 • Kunne angi hvilken forskrift som regulerer dette

Vikaravtaler

 • Kjenne til Legeforeningens standardavtale for vikariat i fastlegepraksis
 • Angi regler for vikaravtaler
  • Hvilke rettigheter har vikarer ved sykdom
  • Hvem har ansvar for å skaffe vikar hvis vikaren er syk

Avtaleinngåelse

 • Kunne lage avtaler
  • Være kjent med hvilke punkter som bør inn i alle avtaler
  • Vite at avtaler er bindende og at avtalebrudd kan medføre erstatningsansvar

Redaksjon

Fagansvarlige tekstforfattere:

Torstein Sakshaug, fastlege, spesialist i allmennmedisin, leder av kurskomiteen i Sør Trøndelag 

Redaktører:

Stine Kathrin Tønsaker, advokat/spesialrådgiver, Avdeling for jus og arbeidsliv, Legeforeningen

Nina Wiggen, spesialist i allmennmedisin, styremedlem Norsk forening for allmennmedisin

Prosjektleder og pedagog: Ingrid Kjerschow Lohne, Rådgiver elæring, Legeforeningen

Korrektur: May Helene Dahl, rådgiver elæring, Legeforeningen

Sist endret: onsdag, 21. desember 2016, 09:14

» Kursbeskrivelser