Kursbeskrivelse for Etiske dilemmaer

Forfattere

Reidun Førde og Reidar Pedersen
Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Om kurset

Kurset består av fem kapitler. Hvert kapittel har en leksjon. Den kommer du til ved å klikke på de blå lenkene med kapitteltittel som navn. Disse leksjonene kan du se igjennom så mange ganger du ønsker. Vi teller ikke poeng på de avkrysningene du gjør. Vi stiller spørsmål og gir deg oppgaver kun for å gi deg en mulighet til å reflektere på egen hånd, før du møter forfatternes synspunkter.

Kapitlene:

1. Hva er medisinsk etikk?

Læringsmål

Etter å ha gjennomgått dette kapitlet skal vite hva som skiller etiske problemer fra medisinske problemer og ha kjennskap til sentrale moralfilosofiske teorier og tilnærminger.

Innhold
 • Introduksjon
 • Definisjon av et etisk problem
 • Gjennomgang av noen tilnærminger i medisinsk etikk

2. Kliniske etikk-komiteer og systematisk drøfting av etiske utfordringer

Målsetning
Etter fullføring av dette kapittelet vil du være kjent med en problemløsningsmetode som vektlegger

Læringsmål
Å metodisk kunne drøfte etiske dilemmaer på en systematisk måte og å få innsikt i arbeidet til de kliniske etikk-komiteene.

Innhold
 • Hva er kliniske etikk-komiteer?
 • En systematisk måte å drøfte et etisk problem på
 • Andre måter å arbeide med etikk på

3. Pasientautonomi og tvang

Målsetting
Etter gjennomgang av dette kapittelet skal du kjenne til prinsippet om respekt for pasientens selvbestemmelse, hva et gyldig samtykke innebærer og betydningen av samtykkekompetanse.

Læringsmål
Etter å ha gjennomgått kapittelet skal du kjenne til hvilke vilkår som må være oppfylt for at et samtykke skal være gyldig og for at en pasient skal være samtykkekompetent. Videre skal du kunne vekte prinsippet om respekten for pasientautonomi opp mot andre etiske prinsipper, idealer og hensyn.

Innhold
 • Hva respekt for pasientens autonomi innebærer
 • Hvilke prinsipper og idealer prinsippet om respekt for pasientens autonomi kan komme i konflikt med
 • Kasuistikk fra sykehjem
 • Film: "Sammensvergelsen"

4. Etiske dilemma ved livets slutt

Målsetting
Å synliggjøre viktige hensyn og verdier ved behandling og pleie av alvorlig syke pasienter

Læringsmål
Etter å ha arbeidet med dette kapittelet skal du kunne skille mellom ulike begreper som behandlingsbegrensning og aktiv dødshjelp. Du skal også kjenne til hva som vanligvis ligger i begreper som nytteløs behandling og akseptabel livskvalitet, samt kjenne til sentrale lover, verdier og etiske retningslinjer som finnes på feltet.

Innhold
 • Presentasjon av feltet
 • Avklaring av viktige begreper
 • Sentrale verdier, etiske retningslinjer og lover på feltet

5. Pasient og samfunn

Målsetting
I dette kapittelet vil vi drøfte hvilke andre hensyn enn hensynet til den enkelte pasienten som helsepersonell må ta, og hvordan de ulike hensynene kan balanseres opp mot hverandre.

Læringsmål
Økt bevissthet om helsepersonells samfunnsansvar. Etter at du har fullført dette kapittelet skal du kjenne betydningen av, men også grensene for helsepersonells autonomi.

Innhold
 • Drøfting av helsepersonells forpliktelser til fellesskapet, blant annet ressursbruk.
 • Øvelse om etiske argumenter
 • Varsling av kritikkverdig forhold
 • Film: "Bak stengte dører"
Filmer underveis i kurset:
 • "Bak stengte dører"
 • "Sammensvergelse"
 • "Under overflaten"
Les Aftenpostens omtale av kurset

Gå til kurset

» Kursbeskrivelser