Kursbeskrivelse for Legen og barnevern

Sist oppdatert: 2016

Omfang: 90 minutter

Poeng: 2 valgfrie kurspoeng til etterutdanning i allmennmedisin, 2 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i barnesykdommer

 

Læringsmål for kurset

Modul 1

 • Beskrive ulike typer av omsorgssvikt
 • Beskrive risikofaktorer for omsorgssvikt hos barna og hos foreldrene
 • Utrede barn der man mistenker omsorgssvikt
  • Beskrive kjennetegn på omsorgssvikt hos barnet
  • Gjennomføre klinisk undersøkelse når du mistenker omsorgssvikt
  • Observere relasjonen mellom foreldre og barn
  • Stille foreldre/barnet/ungdommen direkte spørsmål om hvordan barnet har det
  • Skrive journal etter utredning av omsorgssvikt
 • Bli tryggere på å snakke med foreldrene om din bekymring
 • Beskrive mulige konsekvenser av omsorgssvikt
 • Handle ut fra din bekymring, for eksempel rådføre deg med barneverntjenesten

 

Modul 2

 • Være kjent med legens forpliktelse til å melde bekymring
 • Håndtere redsel for å miste tillit fra foreldrene hvis du melder
 • Kunne ta kontakt med lokal barnevernvakt eller Alarmtelefonen når det er nødvendig
 • Kunne handle forsvarlig ut fra ulike grader av bekymring
 • Gjøre rede for hvordan opplysningsplikten til barnevernet kan gå foran taushetsplikten ved at legen etter bestemmelser i helsepersonelloven og barnevernloven  plikter å melde fra til barnevernet
 • Kunne skrive en detaljert bekymringsmelding til barneverntjenesten

 

Modul 3

 • Beskrive barneverntjenestens oppgaver i henhold til barnevernloven
 • Beskrive saksgangen i barnevernssaker
 • Beskrive hvordan fastlegen/legen kan bidra underveis i barnevernets arbeid
  • Med dokumentasjon
  • Som ressurs i ansvarsgruppemøter, nettverksmøter etc.
  • Som kunnskapsressurs
 • Angi hvilken tilbakemelding og informasjon legen kan forvente å få fra barnevernet om saken
 • Angi hva legen kan gjøre hvis familien bytter fastlege/lege eller flytter til en annen kommune og han/hun er bekymret for barnets omsorgssituasjon

 

 

Redaksjon

Fagansvarlige tekstforfattere:

Vibecke Ulvær Vallesverd, fagrådgiver i BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Grethe Marit Delaas, Universitetet i Stavanger

Bente Prytz Mjølstad, spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis, ph.d., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin

 

Redaktører:

Bente Prytz Mjølstad, spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis, ph.d., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin

Finn Marum Høivik, spesialist i allmennmedisin og barnemedisin, lektor institutt for samfunnsmedisin, NTNU, fastlege Kalvskinnet legesenter

Vibecke Ulvær Vallesverd, fagrådgiver i BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Tine Krumm Haugen og Margrethe Østerhus, rådgiver, Barne- og familietjenester, Kristiansand kommune

 

Prosjektleder og pedagog: Ingrid Kjerschow Lohne, Rådgiver elæring, Legeforeningen

Visuell utforming og korrektur: Laura Gray og May Helene Dahl, rådgivere elæring, Legeforeningen

Sist endret: mandag, 21. november 2016, 15:44

» Kursbeskrivelser