List of active policies

Name Type User consent
Brukervilkår Site policy Authenticated users

Summary

Brukervilkår Legeforeningen
Brukervilkårene handler om hvordan Legeforeningen samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Legeforeningen sine e-læringskurs og læringsplattform.

Terms of use Legeforeningen
The terms of use are about how the Legeforeningen collects, processes and uses personal data from registration and participation in our e-learning courses. All users must accept the terms of use before they can use the Legeforeningen e-learning courses and learning platform.

Behandlingsansvarlig
Legeforeningen er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Legeforeningen og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.

Responsible for processing
The Legeforeningen is responsible for the processing of personal data. EFAKTOR AS is a data processor. The Legeforeningen and EFAKTOR AS have entered into a data processor agreement.


Full policy

Personopplysninger som behandles
Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, adresse, fødselsnummer, HPR-nr samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant, samt fakturering og utsendelse av kursbevis. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs, eller ved pålogging gjennom Legeforeningens system.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene og antall kursbevis som er utstedt.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Legeforeningen som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

Personal data processed
We process the personal information you provide: name, e-mail address, address, birth number, HPR number as well as an overview of course certificates and course and grade history and IP address. The purpose of the treatment is to offer users training and document completed training, request for evaluation afterwards, as well as invoicing and sending out course certificates. The personal information is collected when you register on the portal yourself, update your own profile and complete courses, or by logging in through the Legeforeningen's system.

That you are registered with the necessary personal information is a prerequisite for the creation of a user for course participants. We further process the personal data in order to keep anonymous user statistics. The statistics help us to see how many, and what types of user groups, use the courses and the number of course certificates that have been issued.

That you are registered with the necessary personal information is a prerequisite for the creation of a user for course participants. We further process the personal data in order to keep anonymous user statistics. The statistics help us to see how many, and what types of user groups, use the courses and the number of course certificates that have been issued.

We will not share, sell, transfer or otherwise disclose personal information to others. Course coordinators only have access to the personal information associated with the course for which they are responsible. Only EFAKTOR AS, which operates the solution, and site administrators at the Legeforeningen have access to all personal information.

Your personal information is only processed in Norway.


Rettslig grunnlag
Informasjon som navn, e-postadresse, adresse, fødselsnummer, HPR-nr samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse for å oppfylle en avtale om kjøp av opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Legal basis for collecting and processing personal data
Personal data such as name, e-mail address, telephone number, place of work, birth number, course history and IP address are used to fulfill a training agreement and the legal basis for this processing is Article 6, no. 1 letter b of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Lagring og sletting av personopplysninger
Legeforeningen sletter brukere når brukerne ber om å bli slettet.

Storage and deletion of personal data
Legeforeningen will delete users when they request to be deleted.

Dine rettigheter
Dine rettigheter inkluderer retten til:

 • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
 • å kreve innsyn i egne personopplysninger
 • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
 • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
 • dataportabilitet
 • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
 • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på ellen.aasen@legeforeningen.no for å få utøvd dine rettigheter.

Sikkerhetstiltak
Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Your data protection rights
If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what personal data we hold about you and if you want them to be deleted from our systems, please contact us. You can contact the data protection manager via your profile page or at email ellen.aasen@legeforeningen.no to have your rights executed.

In certain circumstances, you have the following data protection rights.

Your rights include the right to:

 • get information on how your personal information is processed
 • to demand access to your own personal information
 • to demand correction or deletion of your personal data
 • to demand that the processing of your personal data be restricted
 • data portability
 • to oppose automatic decisions, including profiling
 • to complain to the appropriate local data protection authority

Security measures
Necessary technical, physical and organizational security measures have been implemented to protect personal data covered by this agreement against unauthorized or illegal access, alteration, deletion, damage, loss or inaccessibility.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.

Use of cookies
Moodle, which EFAKTOR AS, operate in Norway, use the following cookies:

    MoodleSession is used to hold the session created when you log in to Moodle. This cookie expires in one hour, unless you have logged out or the portal administrator has set a shorter time for inactivity in the portal settings.

    _cfuid is used to remember the last username you logged in with. This cookie is stored for one year, as long as you do not empty temporary internet files on your computer before this. The cookie contains no sensitive information.