Topic outline

 • Rettslig grunnlag for helsehjelp til utviklingshemmede

 • Utviklingshemning og allmennlegen

 • Utviklingshemning og adferdsendringer

  • Kurset består av to leksjoner

   • Årsaker
   • Tiltak

   Etter å ha gått igjennom kurset skal du ha oversikt over tanker legen bør gjøre seg når legen blir bedt om bistand i forhold til avvikende atferd hos en person med psykisk utviklingshemning.

   Forfatter: Olav M. Linaker, Overlege, Professor Dr. Med. Institutt For Nevromedisin, NTNU og Avd for Forskning og Utvikling, Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital, Trondheim.

 • Utviklingshemning; rettigheter, stønader og sosiale tjenester

 • Utviklingshemning og psykiske lidelser

  • Kurset består av to leksjoner:

   1. Stemningslidelser – depresjon og mani
   2. Psykoser, angst og tvangslidelser

   I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan symptomene på psykiske lidelser kan arte seg hos personer med utviklingshemning. Det er en målsetting at allmennpraktikeren kan identifisere eller få mistanke om psykiske lidelser, og ved behov henvise videre for utredning og oppfølging.

   Forfatter: Jarle Eknes spesialist i klinisk psykologi, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus, Oslo

 • Utviklingshemning, aldring og demens

 • Down syndrom

  • Innhold

   • Forekomst og levealder
   • Årsak
   • Medisinske problemstillinger
   • Pubertet og kjønnsutvikling; graviditet og prevensjonsveiledning
   • Positivt avvikende medisinske forhold

   Forfatter: Ivar Mæhle

 • Utviklingshemning og epilepsi

  • Læringsmål for dette kapittelet: Etter å ha gått igjennom dette kapitlet skal du ha fått en bredere forståelse av det kliniske mangfoldet og de spesielle problemene som knytter seg til behandlingen av epilepsi hos personer med utviklingshemning. Vi håper at det skal kunne være enklere for deg å tolke symptomer og funn hos kommunikasjonssvake mennesker med epilepsi og at du skal få et bedre grunnlag for samarbeidet med omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten om disse pasientene.

   Forfatter: Eylert Brodtkorb overlege, professor, dr. med., Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital, Trondheim

 • Utviklingshemning og cerebral parese

 • Utviklingshemning og muskel- og skjelettlidelser

 • Utviklingshemning og seksualitet

  • Læringsmål for dette kurset:

   • Spørsmål fra unge med utviklingshemning og deres foreldre
   • Spørsmål om barn
   • Mistanker om misbruk
   Forfatter: Wenche Fjeld, konsulent/spesialist i sexologisk rådgivning NACS, Habiliteringstjenesten for voksne funksjonshemmede i Hedmark
   Peter Zachariassen, Psykologspesialist Ullevål universitetssykehus, Avdeling for voksenhabilitering
 • Utviklingshemning og sanseforstyrrelser

  • Læringsmål for dette kurset: Etter å ha gått igjennom dette kapitlet skal du:

   • kjenne til de vanligste årsakene til kombinert utviklingshemning og hørselssvikt
   • kunne reflektere over hvilke konsekvenser det har for pasienten å ha utviklingshemning og hørselssvikt samtidig
   • vite hvordan du kan gå frem for å få undersøkt hørselen hos en person med utviklingshemning
   • vite hvordan du kommuniserer mest mulig effektivt med hørselshemmede

   Forfatter: Torgeir Bruun Wyller, professor, Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus

 • Funksjonshemning og munnhelse

  • Læringsmål for dette kapittelet: Etter å ha gått igjennom dette kapitlet skal du ha et innblikk i noen av de orale forhold som forekommer hos utviklingshemmede. Du skal også se at henvisning og samarbeid med tannhelsetjenesten har stor betydning for pasienten.

   Forfattere: Anvor Rossow, tannlege, TAKO-senteret, Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo
   Kari Storhaug, dr. odont., senterleder, TAKO-senteret, Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo